Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ ZANIM KUPISZ OKNA

Zanim kupisz okno...

Przy zakupie okien niezmiernie ważne jest sprawdzenie dołączonych do wyrobu informacji o parametrach technicznych, a także o elementach decydujących o jego specyficznych cechach użytkowych. Poniżej podajemy co należy sprawdzać i jakie wartości powinny mieć określone parametry gdy kupujemy okna.
W wypadku okien produkowanych na podstawie Aprobaty Technicznej, nabywca jest upoważniony by sprawdzić (i powinien to zrobić) prawo producenta do korzystania z tej Aprobaty i jej aktualność. W przypadku okien produkowanych według nowej normy, możemy domagać się o Deklaracji Zgodności CE (oczywiście z normą ).

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

Producent jest zobowiązany obliczyć i podać na Karcie Wyrobu ten parametr dla całego okna, a nie  tylko dla szyby, jak to się powszechnie spotyka (np.k-1,1; k-1,0),  różnice bywają zasadnicze! Dla przyszłego użytkownika okien przecież  ważna jest izolacyjność całego wyrobu, a nie tylko szyby w jej strefie środkowej, co określają współczynniki wyżej przytoczone.
Już od pierwszego stycznia 2009 roku wchodzi w życie Ustawa o systemie energetycznej oceny budynków. Wymusi ona dokładne określenie izolacyjności cieplnej każdego elementu ściany budynku (w tym np. okna). Jeżeli oferent okien uchyla się od określenia tego parametru lub piętrzy inne trudności z tym związane, Klient  ma pełne prawo zrezygnować z takiej oferty.
Dla okien drewnianych i z PVC, wskaźnik przenikania ciepła (Uw) może kształtować w granicach 0.8–2,0 W/m2K, zależnie od rodzaju materiału głównego oraz wielkości okna (udziału powierzchni przeszklonej do całkowitej i oczywiście innowacyjności okna). Im niższy współczynnik tym lepsze okno.

Izolacyjność akustyczna
patrz współczynnik Rw
– klasa akustyczna


Hałas za oknemParametr ten charakteryzuje zdolność okna do tłumienia dźwięków pochodzących z zewnątrz. Izolacyjność  ta jest określona wskaźnikiem ważonym Rw podawanym w decybelach (dB), w którym uwzględniono  specyfi kę odbioru dźwięków przez ucho ludzkie. W praktyce możemy się spotkać ze wskaźnikiem  Rw = 25–40dB.

Związek Polskie Okna i Drzwi zaleca się następujące relacje między poziomem  hałasu a izolacyjnością okien: poziom hałasu do 60 dBA Rw 25 dB, poziom hałasu do 61–65 dBA to Rw = 30 dB, poziom hałasu do 65–70 dBA to Rw =35 dB, poziom hałasu > 70 dBA wówczas Rw = 40 dB. Na izolacyjność akustyczną okna mają wpływ: grubość i rodzaj szyb, szerokość komory międzyszybowej, rodzaj gazu wypełniającego komorę międzyszybową,  szczeliny w oknie zastosowane w celu uzyskania prawidłowej infi ltracji powietrza.

Okno szczelne, czy rozszczelnione


Do pierwszego powinny być dołączone instrukcja rozszczelnienia oraz informacja, że takie okno może  być zastosowane wyłącznie w pomieszczeniach z nawiewną wentylacją mechaniczną. Okno nie może być absolutnie szczelne; powinno zapewniać przepuszczanie określonej ilości powietrza, w celu wentylowania  pomieszczeń mieszkalnych. Współczynnik infiltracji powietrza dla pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną powinien się mieć od 0,5 do 1,0. Dla zapewnienia właściwej wentylacji bez udziału użytkownika zaleca się montowanie w oknach nawiewników automatycznych. W praktyce wystarczy jeden nawiewnik w pomieszczeniu, ale są one koniecznie w kuchni i łazience.

Szyby okienne

Powszechnie stosuje się szyby jednokomorowe, składające się z dwu szyb płaskich grubości 4 mm, połączonych ramką szerokości 16 mm. W przestrzeni międzyszybowej jest zamknięty gaz  szlachetny (argon, krypton, ksenon) rzadko tylko osuszone powietrze. Zwiększa to cieplną (Ug) i akustyczną (Rg) izolacyjność szyby. Wewnętrzna szyba zestawu jest pokryta powłoką niskoemisyjną (tlenki metali), co zwiększa pochłanianie (absorbcję) ciepła z promieniowania słonecznego oraz ogranicza straty ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych. Pod względem cieplnym słabym punktem takiej budowy szyby jest ramka z aluminium, powszechnie stosowana do połączenia szyb na ich obwodzie.
Obecnie oferuje się już szyby z tzw.ciepłą ramką, z kompozytów polimerowych lub cienkiej stali, a ostatnio w technologii TPS (bez ramki). O taką wersję  szyb zespolonych będzie zwykle zabiegał nabywca, warto zatem o to pytać. Coraz wiekszą popularnością cieszą się dwukomorowe (trzyszybowe) systemy szyb. Są to systemy bardziej eneorgooszczędne i w wielu przypadkach bardziej dźwiękochronne.


Okucia okienne

Stosowane przez zdecydowaną większość producentów są bardzo dobrej jakości, warto zatem na to zwrócić uwagę. Klient będzie miał zatem wybór ograniczony zwykle do zapewnienia podstawowych funkcji: rozwieranie i uchylanie skrzydeł, regulacja wielkości uchyłu, mikro rozszczelnienie, zwiększona odporność na włamanie (przy wymaganiach specjalnych).


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198/2004, poz. 2041 producent jest zobowiązany do
zamieszczenia informacji w pozycji 1–4 oraz znaku budowlanego  Pozostałe informacje są dobrowolne. Oprócz parametrów  technicznych, producent jest zobowiązany dołączyć: instrukcję wbudowania, instrukcję konserwacji i regulacji, instrukcję bezpiecznego użytkowania. Większość producentów udziela tych świadczeń dobrowolne.
Niemniej, przyjmując proponowane warunki gwarancji, nabywca powinien się zapoznać z ich szczegółowymi postanowieniami. W praktyce warunki są często sformułowane tak, że gwarant nie odpowiada za nic, natomiast wiele obowiązków przerzuca na użytkownika. Klienta należy poinformować, że ustawowo ma zapewnioną 24-miesięczną odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową (dawna rękojmia), na podstawie Ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141/2002 poz. 1176).
Reasumując: należy dążyć, by przy wyborze nabywca koniecznie sprawdził:
  • czy producent określił wszystkie parametry techniczne i umieścił je na etykiecie (karcie wyrobu) lub innych dokumentach dołączonych do okna,
  • czy dołączył wszystkie instrukcje wymagane przepisami prawa, jakie oferuje świadczenia dodatkowe w postaci warunków gwarancji,
  • czy zapewnia instalowanie wyrobu według najnowszych technik montażu,
  • czy uwzględnił dodatkowe wymagania Klienta, dotyczące np. montażu nawiewnika, specjalnego wykonania szyby, itd.

Wybór z materiałów
przygotowanych przez
Zdzisława Maliszewskiego – ZPOiD