Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Czego wymagać od producenta okien i drzwi.

Zwykle dokonując zakupu  ważnego dla nas produktu kierujemy się nie tylko ceną, ale również jego jakością. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku nabywania rzeczy, które mają spełniać swoją rolę przez lata. Takimi z pewnością są okna i drzwi, które powinny służyć nam dekady. Jak zatem sprawdzić, czy ich jakość spełnia kryteria, które pozwolą użytkować je przez lata?  Wystarczy wymagać od producentów odpowiednich d okumntów takich jak Deklaracja Zgodności, czy certyfikaty np. dotyczące okien antywłamaniowych, okien dźwiękochronnych, itp., jednym słowem, że okna wyprodukowane spełniają wszelkie  normy techniczne i wymogi formalne-prawne.
Niejednokrotnie decydując się na kupno okien lub drzwi pomijamy ten aspekt a przecież mamy prawo jako konsumenci zażądać od producentów odpowiednich dokumentów stwierdzających, że interesujący nas produkt wykonano zgodnie z zasadami sztuki konstrukcyjnej i ze stosownych surowców.

Pamiętajmy, że prawo stawia przed producentem szereg wymagań zarówno w fazie projektowania wyrobu jak i podczas produkcji. Producent ma obowiązek zapewnić, że proces wytwarzania gwarantuje zgodność z odpowiednimi wymogami. Jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia badań produktu lub oceny i zatwierdzenia zakładowego systemu jakości, czyli tzw. jednostkę notyfikowaną. Do obowiązków producenta należy także opracowanie dokumentacji technicznej, umieszczenie na towarze odpowiedniego oznakowanie np. CE i sporządzenie deklaracji zgodności. Jako klienci możemy zatem wymagać od producentów odpowiednich dokumentów potwierdzających, że ze swoich obowiązków się wywiązali. Chodzi o aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności i oznakowania.

Znak CE

Okna i drzwi zewnętrzne są wyrobami budowlanymi których dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie Polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. Obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje w Polsce zharmonizowana europejska norma PN-EN 14351-1 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. Dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania wyrobów znakiem CE. Warto jednak dodać, że oznakowanie CE zawsze dopuszcza wyroby budowlane do obrotu, natomiast nie zawsze do stosowania. Wynika to ze specyficznych wymagań przepisów prawnych dotyczących warunków stosowania wyrobów obowiązujących w poszczególnych państwach Unii lub wymagań odnoszących się do określonego budynku. W Polsce dokumentem określającym warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest głównie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
Symbol CE na produktach jest deklaracją producenta, że odpowiadają one istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wraz z informacją towarzyszącą stanowi wiążące prawnie poświadczenie przeprowadzenia w całości i zakończenia procedury zgodności. Oznacza przyjęcie przez producenta odpowiedzialności za wprowadzenie wyrobu na rynek.
Oznakowanie CE umieszczone jest na naklejce znamionowej okna, jego opakowaniu,  w dokumentach handlowych i nie jest znakiem jakości, ale informacją dla konsumentów, że produkt spełnia postanowienia europejskiej normy.

Certyfikaty

Jeżeli zależy nam na produktach najwyższej jakości zwracajmy uwagę na certyfikaty. To osobny dokument, który stwierdza, że wyrób spełnia postanowienia aprobaty technicznej i normy, ale i potwierdza jego wyjątkowe właściwości jak np. izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy odporność na włamanie mówi Augustyn Zioło. Certyfikaty wydaje jednostka notyfikowana.
Certyfikaty poza przypadkami okien i drzwi przeciwpożarowych nie są obowiązkowe. Nie wszyscy producenci je zatem posiadają, a gwarantują one spełnianie przez produkt interesujących nas wymagań. Nabywając certyfikowane okna i drzwi mamy pewność, że dokonujemy zakupu produktów najwyższej jakości.
 
Deklaracje zgodności

Deklaracje zgodności określają cechy użytkowe wyrobu, w zależności od tego czy wykonany jest według danej normy, czy aprobaty. Deklaracja ta powinna zawierać: nazwę i adres producenta lub jego przedstawiciela, miejsce produkcji, opis wyrobu, postanowienia które spełnia wyrób, nazwę i adres notyfikowanego laboratorium badawczego, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej lub jego uprawnionego przedstawiciela. Pieczę nad prawdziwością deklaracji sprawuje Główny Urząd  Nadzoru Budowlanego. W Polsce obowiązuje w tym zakresie norma PN-EN 14531-1. Podaje właściwości eksploatacyjne dla okien i drzwi zewnętrznych (22 cechy) oraz ich klasyfikację, a także metody ich sprawdzenia wg odpowiednich norm badawczych. Norma mówi również, jakie informacje musimy dostarczyć w zakresie dostawy materiałów, przechowywania, transportu, konserwacji i montażu wyrobu, a także o sposobie oznakowania przez nas wyrobu. W przypadku, gdy nie jesteśmy odpowiedzialni za montaż wyrobu, musimy dostarczyć ekipie montażowej instrukcję montażu wyrobu, jak również informację o konserwacji i bezpiecznym użytkowaniu wyrobu - tłumaczy technolog Stolbud Włoszczowa. Deklaracja zgodności jest dokumentem który przechowywany jest u producenta wyrobu, niemniej jednak zawsze mamy prawo do jego otrzymania. Powinna być także przedstawiona w języku kraju członkowskiego, w którym wyrób będzie stosowany.

Kupując okna i drzwi, które mają służyć nam przez lata, pamiętajmy, żeby zwrócić uwagę na odpowiednie dokumenty. Nic nas to nie kosztuje, w przeciwieństwie do konsekwencji błędnego wyboru okien lub drzwi.

Za Stolbud Włoszczowa